vue性能问题

发表于 JS 分类,标签:
 1. 一、非页面渲染的数据不要往vue data上挂, 尤其是大数据

  如果非得挂到data上,可以在 created 钩子函数上挂载!

  如下 test 是记录数据的变量,但是不需要在页面上显示!

  export default {
      
          data() {
           return {
            test: []
          }
          }  
       }

  换成

  export default {
      
         created() {
          this.test= []
         }  
       }

0 篇评论

发表我的评论